YOZU METAL (SHENZHEN) LTD

Tel:(86)0755-27225099/605
Fax:0755-27225607
Email:
info@vertech.com.cn
Web: www.vertech.com.cn
Bld.11th Da Wan San Third Industry Area Sha Jing Town,
Bao An Country,Shen zhen,China

Công ty TNHH Xinyou Industry (Việt Nam)

MST: 3702429099
Tel:(84)274 3585853
Fax:(84)274 3585856
Số 17-6, số 3B, Khu công nghiệp Baocui, thị xã Anxi, thành

phố Binji, thành phố Pingyang

U-LOGIS CO.,LTD

Tel:(886)425 665 411
Fax:(886)425 665 872
Email:
ad@u-logis.com.tw
No.16-6 Guangfu Rd,Daya Dist,
Taichung City,42849,Taiwan

Copyright & ©2020 YOZU METAL (SHENZHEN) LTD  粤ICP备11094622号 Powered by 300.cn

CONTACT US

YOZU METAL (SHENZHEN) LTD

Contact Us

Page view:

VERTECH YO ZU METAL (SHEN ZHEN) LTD.

 

1、is the registered trademark of Vertech;

2、The company full name is“友志五金車料(深圳)有限公司”,English name is“YO ZU METAL (SHEN ZHEN) LTD.”;

3、The official website of the only address:http://www.vertech.com.cn

4、Company is mainly engaged in: bicycle parts and display products, welcome to come to consult, specific contact information is as follows:
 
YOZU METAL (SHENZHEN) LTD                                 
Tel:(86)0755-27225099/605
Fax:0755-27225607
Bld.11th Da Wan San Third Industry Area Sha Jing Town,
Bao An Country,Shen zhen,China
 
Công ty TNHH Xinyou Industry (Việt Nam)
MST: 3702429099
Tel:(84)274 3585853
Fax:(84)274 3585856
 Số 17-6,Đường số 3B, Khu công Nghiệp Quc Tê Protrade, xã An Tây,Thi xã Bện Cát, Tình Binh Đường
 
U-LOGIS CO.,LTD
Tel:(886)425 665 411
Fax:(886)425 665 872
No.16-6 Guangfu Rd,Daya Dist,
Taichung City,42849,Taiwan
 
 
 
>
Contact Us